Change text size:   <p>Increase font size</p>   <p>Reduce font size</p>  |   Print page:   <p>Print this page</p>
  |   Contact us   Contact us icon   
 
languages
Vietnamese
Vietnamese
Thêm tin tức bằng tiếng Việt
Các đề tài có sẵn khác bằng tiếng Việt
Tin tức liên hệ
Trang nhà tiếng Việt
Đầu trang

Tiếng Việt - Làm việc tại NSW 

Các quyền hạn và trách nhiệm căn bản của quý vị nơi làm việc

Hiểu biết các quyền hạn pháp lý của quý vị ở nơi làm việc

Một hướng dẫn từ Sở Quan hệ Lao Tư NSW (NSW Industrial Relations)

Khởi sự làm việc thử

Hầu hết các lời mời cho việc làm được đưa ra sau một cuộc phỏng vấn.

Khi nhận quý vị vào làm việc, chủ nhân có thể yêu cầu quý vị làm việc thử hoặc tập sự một thời gian để xem quý vị có thể đảm đương công việc hay không. Chủ nhân phải cho quý vị biết thời hạn tập sự hoặc thử việc là bao lâu và quý vị phải được trả tiền cho bất kỳ công việc nào mà mình làm.

Nếu họ nhận quý vị vào làm việc để quý vị học hỏi kinh nghiệm mà không trả lương, thì việc này phải được thực hiện qua một cơ quan giáo huấn có đăng ký chẳng hạn như trường học, TAFE hoặc đại học.

Hãy yêu cầu một văn bản chấp nhận cho làm việc

Khi được cho vào làm việc, quý vị nên yêu cầu chủ nhân giải thích qua văn bản về các điều kiện làm việc mà theo đó quý vị sẽ làm việc và các nhiệm vụ của quý vị là những gì.

Lá thư này cần gồm có:

 • tên chủ nhân
 • công việc gồm những gì và danh sách các nhiệm vụ của quý vị
 • số tiền quý vị sẽ được trả mỗi giờ, mỗi tuần hoặc mỗi hai tuần
 • số giờ làm việc
 • quý vị được làm việc toàn thời, bán thời hoặc bất định kỳ
 • các điều kiện làm việc của quý vị
 • quý vị sẽ làm việc theo các thoả ước nhân dụng nào, chẳng hạn như quy chế (award) hay thoả ước.

Trước khi quý vị đồng ý nhận việc

Quý vị có thể được mướn vào làm việc theo một quy chế hoặc thoả ước. Nếu họ yêu cầu quý vị ký vào một văn bản để đồng ý về các điều kiện làm việc, trước tiên quý vị nên đọc văn bản đó thật cẩn thận. Đừng cho rằng mình bị áp lực để ký giấy ngay, nhất là khi thấy các điều kiện trong đó không hợp với mình.

Hãy yêu cầu chủ nhân cho mình thời gian để xem xét giấy tờ.

Cứ việc đem thoả ước về nhà và nhờ những người mình tin cậy cùng đọc với mình. Quý vị cũng có thể hỏi cố vấn pháp lý trước khi quyết định.

Nếu quý vị không chắc về các điều kiện trong thoả ước mà quý vị cần phải ký, hãy liên lạc Đường dây Thông tin về Làm việc Công bằng (Fair Work Infoline) qua số 13 13 94.

Quy chế hoặc Thoả ước

Loại dàn xếp mà theo đó quý vị làm việc có thể là một thoả ước hoặc quy chế.

Hãy tìm ra thoả ước hoặc quy chế nào yểm hộ công việc quý vị đang làm, vì nó yểm hộ những điều như mức lương tối thiểu mà chủ nhân phải trả cho quý vị, các mức lương đền (penalty rate) nào mà họ cũng phải trả cho quý vị, và nêu ra những gì mà chủ nhân có thể mong đợi quý vị thực hiện, và những gì mà họ không thể mong đợi quý vị thực hiện.

Hãy điện thoại đến Fair Work Infoline qua số 13 13 94 để xem loại quy chế (award) nào yểm hộ cho quý vị, hoặc hỏi xem nơi làm việc của quý vị có được yểm hộ bởi một thoả ước hay không.

Tiền lương

Chủ nhân phải trả cho quý vị ít nhất là mức lương tối thiểu có nêu trong quy chế hoặc thoả ước của quý vị, hoặc mức lương tối thiểu toàn quốc đối với những công nhân viên ‘không có quy chế’. Mức lương này sẽ tùy thuộc loại công việc và thời gian làm việc. Quý vị có thể được trả lương cao hơn mức tối thiểu.

Quý vị cũng phải được trả phụ cấp (allowances) nếu làm một số công việc nào đó, tiền làm ngoài giờ (overtime pay) nếu làm việc ngoài những giờ thường lệ, hoặc mức lương đền (penalty rates) nếu làm việc vào buổi tối, cuối tuần hoặc những ngày lễ công cộng.

Chủ nhân phải trả tiền cho quý vị đều đặn và, nếu quý vị yêu cầu, họ phải trả tiền cho quý vị ít nhất là mỗi hai tuần một lần.

Chủ nhân không thể khấu trừ khoản tiền nào từ tiền lương của quý vị trừ khi quý vị đã cho phép qua văn bản hoặc việc này do luật pháp yêu cầu. Họ không được khấu trừ vào tiền nghỉ hàng năm của quý vị.

Quý vị phải được trao tiền mặt, chi phiếu hoặc họ chuyển tiền vào trương mục của quý vị.

Chủ nhân phải đưa cho quý vị phiếu lương khi trả tiền, trong đó có nêu rõ các khoản tiền trả cho quý vị.

Các Tiêu chuẩn Nhân dụng Quốc gia (National Employment Standards)

Mười National Employment Standards (NES) (mười Tiêu chuẩn Nhân dụng Quốc gia) áp dụng cho tất cả công nhân viên nào làm việc cho chủ nhân thuộc giới tư nhân.

Chiếu theo tiêu chuẩn NES, những người làm việc có các điều kiện làm việc tối thiểu nào đó mà họ có quyền được hưởng chiếu theo luật pháp.

Được kết hợp với các mức lương đã định ra trong thoả ước hoặc quy chế, hoặc mức lương tối thiểu toàn quốc; các tiêu chuẩn NES đặt ra mạng lưới an toàn, mà chủ nhân không thể sửa đổi để gây bất lợi cho một công nhân.

Các Tiêu chuẩn Nhân dụng Quốc gia cung ứng gì cho mọi công nhân viên?

Mười tiêu chuẩn NES cung ứng cho mọi công nhân viên ngành tư nhân:

1. Số giờ làm việc hàng tuần tối thiểu – 38 giờ mỗi tuần, cộng thêm những giờ phụ trội hợp lý.

2. Yêu cầu để có các thu xếp làm việc linh động – giúp cho cha mẹ hoặc người chăm sóc của một trẻ em chưa đến tuổi đi học hoặc một trẻ em dưới 18 tuổi mà có khuyết tật, được yêu cầu chủ nhân thay đổi về các thu xếp làm việc để hỗ trợ vào việc chăm sóc cho trẻ.

3. Nghỉ phép dành cho các bậc cha mẹ và các lợi bổng liên hệ – lên tới 12 tháng không lương cho mọi công nhân viên, và quyền được yêu cầu nghỉ thêm 12 tháng không lương cộng thêm các hình thức khác về nghỉ phép về nghỉ hộ sản, nghỉ dành cho người cha (paternity leave) và các nghỉ phép liên quan đến việc xin con nuôi.

4. Nghỉ thường niên – 4 tuần nghỉ có lương mỗi năm, cộng thêm một tuần phụ trội cho một số công nhân viên nào đó làm theo ca.

5. Nghỉ phép cá nhân/nghỉ phép của người chăm sóc và nghỉ phép vì lý do nhân ái – 10 ngày nghỉ phép có lương dành cho cá nhân/người chăm sóc, hai ngày nghỉ không lương dành cho người chăm sóc nếu được yêu cầu, và hai ngày nghỉ vì lý do nhân ái (không trả lương nếu là công nhân bất-định kỳ) nếu  được yêu cầu.

6. Nghỉ phép cho dịch vụ cộng đồng  – nghỉ phép không lương để làm các sinh hoạt cấp cứu thiện nguyện, và nghỉ phép để tham gia dịch vụ bồi thẩm đoàn với phụ bổng được trả lên tới 10 ngày cho dịch vụ bồi thẩm đoàn.

7. Nghỉ thâm niên – quyền để tích lũy nghỉ thường niên.

8. Các ngày lễ công cộng  – Ngày nghỉ có lương trong 8 ngày nghỉ lễ công cộng toàn quốc cộng thêm các ngày nghỉ lễ công cộng của địa phương hoặc tiểu bang, nếu có.

9. Thông báo cho nghỉ việc và tiền trả nghỉ việc vì dư ngưòi – phải báo trước lên tới 4 tuần nếu cho nghỉ việc (5 tuần nếu công nhân viên trên 45 tuổi và có ít nhất 2 năm phục vụ liên tục) và lên đến 16 tuần lương nếu cho nghỉ việc vì lý do dư người, cả hai việc này dựa vào lượng thời gian phục vụ.

10. Cung ứng Bản Tuyên bố Thông tin Làm việc Công bằng (Fair Work Information Statement) – các chủ nhân phải cung ứng bản tuyên bố này cho tất cả các công nhân viên mới.

Nhân viên bất định kỳ

Nhân viên bất định kỳ nhận được một khoản phụ trội, được gọi là phụ cấp (loading), để đền bù cho việc họ không được nghỉ có lương như nghỉ bịnh và các loại nghỉ khác, cũng như họ có thể bị cho nghỉ việc mà không báo trước và việc làm không được bảo đảm.

Trách nhiệm của quý vị nơi làm việc

Với cương vị là nhân viên quý vị phải tuân theo bất cứ các chỉ thị hợp pháp và chính đáng mà chủ nhân đưa ra và hợp tác với họ nhằm đảm bảo nơi làm việc an toàn và lành mạnh.

Nghỉ việc

Chủ nhân có thể cho quý vị nghỉ việc hoặc quý vị tự mình xin nghỉ việc, bằng cách báo tin với một thời hạn thích đáng, và tốt nhất là qua văn bản. Hãy xem quy chế hoặc thoả ước liên hệ để biết về thời hạn báo tin.

Chủ nhân có thể cho quý vị nghỉ việc:

 • nếu hợp đồng làm việc có thời hạn nhất định của quý vị đã đến ngày chấm dứt
 • do thành tích làm việc yếu kém hoặc không thoả đáng
 • dựa trên lý do sức khoẻ, nếu quý vị không thực hiện được các nhiệm vụ của mình (nhưng quý vị không thể bị sa thải trong vòng 6 tháng kể từ khi bị thương tích ở nơi làm việc)
 • do nhân viên có hành vi sai trái nghiêm trọng hoặc cố ý, điều này có thể dẫn đến việc bị sa thải mà không cần báo trước.

Quý vị cũng có thể bị cho nghỉ việc nếu thương vụ bị sa sút hoặc thương vụ tái phối trí và hết cần đến công việc của quý vị. Điều này gọi là nghỉ việc vì dư người (redundancy). Hãy xem quy chế thích ứng để xem có tiền trả thêm nào có thể được áp dụng.

Hãy kiểm tra quy chế hoặc thoả ước của quý vị và NES (Tiêu chuẩn Nhân dụng Quốc gia) để biết về các khoản tiền trả phụ trội nào có thể áp dụng.

Các mạng thông tin hữu ích và các nơi liên lạc

NSW Industrial Relations
www.industrialrelations.nsw.gov.au

Fair Work Online
www.fairwork.gov.au

Fair Work Infoline
ĐT: 13 13 94