Change text size:   <p>Increase font size</p>   <p>Reduce font size</p>  |   Print page:   <p>Print this page</p>
  |   Contact us   Contact us icon   
 
Vietnamese
Vietnamese
Thêm tin tức bằng tiếng Việt
Các đề tài có sẵn khác bằng tiếng Việt
Tin tức liên hệ
Trang nhà tiếng Việt
Đầu trang

Tiếng Việt - Vietnamese 

Thông tin quan trọng về các thay đổi luật lệ nơi làm việc

Kể từ ngày 1 tháng Giêng 2010, tất cả chủ nhân và công nhân của họ tại NSW trước đây thuộc trong hệ thống quan hệ lao tư tiểu bang (chính yếu là những người hợp tác hoặc buôn bán đơn độc) chuyển vào hệ thống Làm việc Công bằng (Fair Work) mới toàn quốc.

Nếu nơi làm việc của quý vị đã thuộc trong hệ thống quan hệ lao tư NSW, có một số thông tin quan trọng mà quý vị cần biết nhằm đảm chắc quý vị sẵn sàng để chuyển vào chương trình toàn quốc mới.

Tin tức liên hệ:

Làm việc tại NSW - Working in NSW