Change text size:   <p>Increase font size</p>   <p>Reduce font size</p>  |   Print page:   <p>Print this page</p>
  |   Contact us   Contact us icon   
 
languages
Thai
Thai
ข้อมูลภาษาไทย
ข้อมูลภาษาไทย
โฮมเพจภาษาไทย
กลับสู่ด้านบน

ไทย - การทำงานในรัฐนิวเซาธ์เวลส์ 

สิทธิและความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานของท่านในสถานที่ทำงาน

รู้สิทธิทางกฎหมายของท่านในสถานที่ทำงาน

คำแนะนำจากสำนักงานความสัมพันธ์การอุตสาหกรรมแห่งรัฐนิวเซาธ์เวลส์ (NSW Industrial Relations)

เริ่มการทดลองงาน

งานส่วนมากจะเสนอให้หลังจากการสัมภาษณ์

เมื่อได้รับเสนอให้ทำงาน ท่านอาจจะถูกขอให้เข้าทด ลองหรือทดสอบงานในระยะเวลาหนึ่งเพื่อดูว่าท่านสามารถทำงานได้ ผู้จ้างงานต้องบอกระยะเวลาของ การทดสอบหรือทดลองงาน และท่านจะต้องได้รับค่าจ้างในงานใดๆที่ท่านทำ

ถ้าท่านถูกขอให้ทำงานเพื่อหาประสบการณ์ที่ไม่จ่ายเงิน วิธีการนี้จะต้องผ่านองค์กรการฝึกอบรมทาง การศึกษา เช่น โรงเรียน TAFE หรือมหาวิทยาลัย

รับเสนองานด้วยลายลักษณ์อักษร

เมื่อท่านได้รับเสนอเข้าทำงาน วิธีการที่ดีคือท่านขอ ให้ผู้จ้างงานอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเงื่อนไข ที่ท่านจะต้องทำงานนั้น และสิ่งที่ท่านถูกคาดหวัง ให้ปฏิบัติ

ในจดหมายควรจะมีข้อมูลดังนี้รวมอยู่ด้วย :

 • ชื่อของผู้จ้างงาน
 • เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับอะไรและรายการหน้าที่ของท่าน
 • ค่าจ้างที่จะได้รับเป็นรายชั่วโมง สัปดาห์ หรือรายปักษ์
 • ชั่วโมงการทำงานของท่าน
 • แจ้งว่าท่านเป็นพนักงานชั่วคราว เต็มเวลา หรือไม่เต็มเวลา
 • เงื่อนไขการจ้างงานของท่าน
 • ข้อตกลงการจ้างงานที่ท่านต้องปฏิบัติตาม เช่น อัตราค่าตอบแทนหรือสัญญา

ก่อนที่ท่านตกลงกับงานที่เสนอให้

ท่านอาจจะถูกจ้างงานภายใต้อัตราค่าตอบแทนหรือสัญญา ถ้าท่านถูกขอให้เซ็นเอกสารสัญญาที่จะทำ งานตามเงื่อนไข ท่านควรต้องอ่านก่อนด้วยความ ระมัดระวัง  ท่านไม่ต้องรู้สึกว่าถูกกดดันให้เซ็นโดย ทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัญญาไม่เหมาะสมกับ ท่าน

อร้องให้นายจ้างให้เวลาสำหรับการพิจารณาเอกสาร 

ให้รู้สึกเป็นอิสระในการนำสัญญากลับบ้านและให้ผู้ที่ท่านไว้ใจมาอ่านร่วมกับท่านอีก ท่านอาจขอคำ แนะนำด้านกฎหมายก่อนที่ตัดสินใจ

ถ้าท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญาที่ท่านถูก ขอให้เซ็น  ควรโทรติดต่อบริการข้อมูลงานยุติธรรม (Fair Work Infoline) ที่ 13 13 94

อัตราค่าตอบแทนหรือสัญญา

ประเภทของงานที่ท่านทำจะขึ้นอยู่กับอัตราค่าตอบ แทนหรือตามสัญญา

ต้องรู้ความจริงว่าอัตราค่าตอบแทนหรือสัญญาประเภทไหนที่ครอบคลุมงานที่ท่านกำลังทำ กล่าวคือมันจะครอบคลุมถึงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ท่านต้องได้รับ พร้อมระบุสิ่งที่ผู้จ้างงานคาดหมายว่าท่านต้องทำและสิ่งที่ผู้จ้างงานคาดหมายไม่ได้ว่าท่านจะทำ

โทรศัพท์ Fair Work Infoline  หมายเลข 13 13 94 เพื่อได้ข้อมูลว่าอัตราค่าตอบแทนประเภทไหนที่ครอบคลุมการทำงานของท่าน  หรือในกรณีที่สถานที่ทำงานของท่านถูกครอบคลุมโดยสัญญา

ค่าจ้างของท่าน

ผู้จ้างงานของท่านจะต้องจ่ายค่าจ้างให้ท่านอย่างน้อยที่สุดในอัตราขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในอัตราค่าตอบแทน หรือสัญญาของท่าน หรือค่าจ้างอัตราขั้นต่ำแห่งชาติ สำหรับคนงานที่ “ไม่กำหนดค่าตอบแทน” อัตรานี้จะขึ้นอยู่กับประเภทงานและเวลาทำงานของ ท่าน ท่านอาจจะได้ค่าจ้างมากกว่าอัตราขั้นต่ำ 

ท่านอาจได้รับเงินช่วยในการทำงานบางอย่าง เงินค่าล่วงเวลาจากการทำงานนอกชั่วโมงทำงานตาม ปกติ หรือเงินชดเชยในการทำงานตอนกลางคืน ในวันสุดสัปดาห์หรือวันหยุดราชการ

ผู้จ้างงานของท่านต้องจ่ายค่าจ้างให้ท่านเป็นประจำ และในกรณีที่ท่านต้องการ ต้องจ่ายให้ท่านอย่างน้อย ทุกสองสัปดาห์

ผู้จ้างงานของท่านไม่สามารถหักเงินค่าจ้างของท่านได้นอกจากว่าท่านจะยินยอมให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นสิ่งที่ต้องกระทำตามกฎหมาย และไม่ สามารถหักเงินจากค่าพักผ่อนประจำปีของท่านได้

ท่านต้องได้รับการจ่ายค่าจ้างเป็นเงินสด เป็นเช็ค หรือนำเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่าน

ผู้จ้างงานของท่านต้องให้ใบจ่ายเงินแก่ท่านเมื่อท่านได้รับค่าจ้างเป็นหลักฐานที่อธิบายถึงเงินที่ท่านได้รับ

มาตรฐานการจ้างงานแห่งชาติ (National Employment Standards)

กฎเกณฑ์สิบอย่างของ National Employment Standards (NES) มีผลใช้กับลูกจ้างทั้งหมดที่ทำงานกับผู้จ้างงานเอกชน

ตามกฎเกณฑ์ของ NES ลูกจ้างมีสิทธิตามกฎหมายที่จะได้เงื่อนไขขั้นต่ำบางอย่างในการทำงาน

รวมกับระดับค่าจ้างตามที่ระบุไว้ในอัตราค่าตอบแทนหรือข้อตกลง หรือค่าจ้างอัตราขั้นต่ำแห่งชาติ NES ได้กำหนดจำนวนเงินค่าจ้างงานที่ปลอดภัยที่ผู้จ้างงาน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้ลูกจ้างเสียเปรียบ

มาตรฐานการจ้างงานแห่งชาติกำหนดอะไรบ้างให้ แก่ลูกจ้างทุกคน?

กฎเกณฑ์สิบอย่างของ NES กำหนดสิ่งต่อไปนี้ให้แก่ลูกจ้างฝ่ายเอกชนทุกคน:

1. จำนวนชั่วโมงทำงานขั้นสูงต่อหนึ่งสัปดาห์ – 38ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์   รวมชั่วโมงที่เพิ่มอย่างสมควรแก่เหตุผล

2. การขอให้จัดการทำงานที่ยืดหยุ่นได้ – เพื่อให้ผู้เป็น บิดามารดา หรือผู้ดูแลเด็กอายุต่ำกว่าวัยเข้าโรง เรียน หรือเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่พิการ มีโอกาสขอเปลี่ยนการจัดชั่วโมงทำงานเพื่อช่วยในการดูแลเด็ก

3. การหยุดทำงานเมื่อมีบุตรและสิทธิที่พึงได้รับ – คนงานทุกคนมีสิทธิหยุดทำงานได้ถึง 12 เดือนโดยไม่รับเงินค่าจ้าง รวมกับสิทธิขอหยุดเพิ่มอีก 12 เดือนโดยไม่รับเงินค่าจ้าง และการหยุดงานที่เกี่ยวกับ สภาพการเป็นมารดา   การเป็นบิดา และการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม

4. การหยุดพักผ่อนประจำปี – หยุดพักผ่อนได้ปีละ 4 สัปดาห์โดยได้รับเงินค่าจ้าง รวมกับได้เพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์สำหรับคนงานบางประเภทที่ทำงานเป็นกะ

5. การหยุดงานของผู้ดูแล/ส่วนตัวและการหยุดงานอันสืบเนื่องจากความเศร้าโศกในครอบครัว – 10 วันโดยได้รับเงินค่าจ้างสำหรับผู้ดูแล/ส่วนตัว สองวันโดยไม่รับค่าจ้างสำหรับผู้ดูแลถ้าจำเป็น และสองวันสำหรับการหยุดงานอันสืบเนื่องจากความเศร้าโศกในครอบครัวถ้าจำเป็น (ถ้าเป็นงานชั่วคราวไม่ได้ค่าจ้าง)

6. การหยุดงานเพื่อบริการชุมชน - ไม่ได้ค่าจ้างถ้าเป็นการหยุดเพื่อกิจกรรมอาสาสมัครกรณีฉุกเฉิน การหยุดงานเพื่อทำหน้าที่ลูกขุนมีสิทธิได้รับค่าจ้างเป็นเวลาถึง 10 วัน

7. การลาหยุดพักเนื่องจากทำงานเป็นเวลานาน - มีสิทธิในการสะสมวันหยุดเนื่องจากทำงานเป็นเวลา นาน

8. วันหยุดราชการ – วันหยุดราชการแห่งชาติที่ได้รับค่าจ้างจำนวน 8 วัน  รวมทั้งวันหยุดอย่างอื่นของแต่ละรัฐและท้องถิ่น

9. ค่าจ้างในการบอกเลิกจ้างและการยุบตำแหน่ง – ได้ค่าจ้างถึง 4 สัปดาห์เมื่อถูกบอกเลิกจ้าง (5 สัปดาห์ถ้าลูกจ้างอายุเกินกว่า 45 ปี และทำงานติดต่อกันเป็น เวลาอย่างน้อย 2 ปี) และได้รับค่าจ้างถึง 16 สัปดาห์ในกรณีตำแหน่งงานถูกยุบ ทั้งสองอย่างนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงาน

10. ระเบียบปฏิบัติตามหลักการงานยุติธรรม(Fair Work Information Statement) - ผู้จ้างงานต้องแจ้งระเบียบปฏิบัตินี้แก่ลูกจ้างใหม่ทุกคน

ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราวได้รับค่าจ้างเพิ่ม เรียกว่าเงินพิเศษ (loading) เพื่อชดเชยให้กับการไม่ได้รับเงินในวันลา หยุด เช่นวันลาป่วยและวันลาอื่นๆ การให้ออกโดย ไม่บอกล่วงหน้า และการไม่ประกันว่าจะมีงานให้ 

ความรับผิดชอบของท่านในสถานที่ทำงาน

ในฐานะที่เป็นคนงานคนหนึ่ง ท่านจะต้องปฏิบัติตาม กฎหมายและคำแนะนำใดๆที่ควรแก่เหตุผลที่ได้รับ จ ากนายจ้างของท่าน และร่วมมือกับคนงานอื่นๆเพื่อให้ สถานที่ทำงานเป็นสถานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

การสิ้นสุดการจ้างงานของท่าน

การจ้างงานสามารถสิ้นสุดได้โดยท่านหรือนายจ้างของท่านได้แจ้งล่วงหน้าไว้อย่างเหมาะสมซึ่งควรจะเป็นลายลักษณ์อักษร ห้ตรวจสอบค่าตอบแทนหรือ สัญญาเรื่องการแจ้งล่วงหน้า

นายจ้างอาจจะปลดท่านออกได้:

 • ถ้าสัญญาจ้างงานตามกำหนดของท่านครบอายุที่ได้ระบุไว้
 • สำหรับการปฏิบัติงานที่ไม่ดีหรือไม่เป็นที่พอใจ
 • ตามเหตุผลทางการแพทย์ เช่นท่านไม่สามารถ ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ (แต่ไม่ใช่ภายในหกเดือนที่ได้รับบาดเจ็บในสถานที่ทำงาน)
 • การประพฤติผิดที่เลวร้ายหรือโดยความตั้งใจ  ซึ่งจะมีผลให้ถูกให้ออกโดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า

ท่านสามารถถูกปลดออกได้ถ้าธุรกิจมีแนวโน้มว่าตกต่ำลง หรือมีการปรับโครงสร้างของธุรกิจและงาน ของท่านถูกยุบ ซึ่งเรียกว่าถูกปลดออกเพราะเป็น ส่วนเกิน 

ควรตรวจสอบอัตราค่าตอบแทนหรือสัญญาและ NES เกี่ยวกับเงินเพิ่มใดๆที่อาจจะได้

เว็บไซต์์และแหล่งติดต่อที่เป็นประโยชน์

NSW Industrial Relations
www.industrialrelations.nsw.gov.au

Fair Work Online
www.fairwork.gov.au

Fair Work Infoline
โทร: 13 13 94