Change text size:   <p>Increase font size</p>   <p>Reduce font size</p>  |   Print page:   <p>Print this page</p>
  |   Contact us   Contact us icon   
 
Filipino
Filipino

Filipino 

Mahalagang impormasyon tungkol sa mga pagbabago sa mga batas sa lugar ng trabaho

Magmula sa unang araw ng Enero 2010, lahat ng mga taga-empleyo sa NSW at ang kanilang mga empleyado na dating sakop ng sistema ng mga ugnayan sa industriya sa estado   (karamihan ang mga solong nagnenegosyo at  magkasosyohan) ay lumipat sa bagong pambansang sistemang Fair Work (makatarungang trabaho).

Kung ang inyong lugar ng trabaho ay dating sakop ng mga batas ng ugnayan sa industriya ng NSW, may ilang mahalagang impormasyon na kailangan ninyong malaman upang matiyak na kayo ay handa na sa paglipat sa bagong pambansang pamamaraan.

Ang pagtatrabaho sa NSW - Working in NSW