Change text size:   <p>Increase font size</p>   <p>Reduce font size</p>  |   Print page:   <p>Print this page</p>
  |   Contact us   Contact us icon   
 
languages
Dari
Dari

کارکردن در ايالت نيوساوت ويلز (NSW) - دَری 

حقوق و مسئوليت های اساسی شما در محل کار

حقوق قانونی خود را در محل کار بدانيد

يک رهنمايی از طرف روابط صنعتی ايالت نيوساوت ويلز (NSW Industrial Relations).

شروع به کار به طريق امتحانی

اکثر مشاغل بعد از يک مصاحبه پيشنهاد می شوند

وقت پيشنهاد شغلی به شما، ممکن است از شما تقاضا شود که مدتی به طريق امتحانی يا مشروط کار کنيد تا ببينند شما آن کاررا کرده می توانيد يا نه. صاحب کارتان بايد به شما گفته کند چه مدت کارتان امتحانی يا مشروط است و برای کدام کاری که می کنيد بايد معاش بگيريد.

اگر از شما بخواهند به حيث تجربه گيری، بدون اجرت کار کنيد، بايد از طريق يک مؤسسه تحصيل و تعليم ثبت شده باشد، مثل مکتب، TAFE يا پوهنتون.

پيشنهاد شغل را به طريق کتبی بگيريد

وقتی شغلی به شما پيشنهاد میشود، فکر خوبی است که از صاحب کارتان بخواهيد شرايطی را که تحت آن کار خواهيد کرد و کدام انتظار کاری که از شما دارد را بصورت کتبی برايتان توضيح دهد.

اين مکتوب بايد به شمول اين مطالب باشد:

 • نام صاحب کار شما
 • شغل کدام کارهايی را شامل است و يک لست از وظايف شما
 • برای هر ساعت، هرهفته يا هر دوهفته چقدر اجرت خواهيدگرفت
 • ساعاتی که کار می کنيد
 • آيا کار شما غيردائم، نيمه وقت ياتمام وقت می باشد
 • شرايط استخدام شما
 • ترتيبات استخدامی که تحت آن شما کار خواهيد کرد، مثلاً طبق قانون کارگری صنفی يا سند توافق.

قبل از اينکه با پيشنهاد شغل موافقت کنيد

شما ممکن است تحت يک قانون کارگری صنفی يا يک سند توافق استخدام شويد. اگر از شما تقاضا شود که سندی را امضاء کنيد و با شرايط شغلی خاصی موافقت کنيد، اول بايد آن را به دقت خوانده کنيد. احساس نکنيد که برای امضای فوری آن تحت فشار هستيد، به خصوص اگر آن مناسب شما نباشد.

از صاحب کار خود وقت بخواهيد تا سند را ملاحظه کنيد.

با احساس راحتی سند توافق را به خانه ببريد و از کسانی که اطمينان داريد بخواهيد آنرا برايتان خوانده کنند.  شايد بخواهيد قبل از تصميم گرفتن، درمورد آن رهنمايی قانونی بپاليد.

اگر درمورد شرايط سند توافقی که از شما تقاضا شده امضاء کنيد مطمئن نيستيد، با خط معلومات کار کردن عادلانه(Fair Work Infoline)  به نمبر 94 13 13 در تماس شويد.

قانون کارگری صنفی يا سند توافق؟

نوع ترتيبی که شما تحت آن کار می کنيد ممکن است يک قانون کارگری صنفی يا يک سند توافق باشد.

مطلع شويد شغلی که داريد تحت کدام قانون کارگری صنفی يا سند توافق میباشد، مثلاً حداقل مزدی که بايد به شما داده شود، ميزان مزدی که بايد در اوقات خارج از ساعات کاربه شما داده شود و تعيين اينکه صاحب کارتان انتظار کدام کار را از شما داشته می تواند، و کدام کاررا از شما انتظار داشته نمیتواند.

برای دانستن اينکه زير پوشش کدام قانون کارگری صنفی يا يک سند توافق میباشيد، به خط معلومات کار کردن عادلانه(Fair Work Infoline) به نمبر 94 13 13 تيلفون کنيد.

معاش شما

صاحب کار شما بايد اقلاً ميزان حداقل مزدی را که در قانون کارگری صنفی يا سند توافق شما تعيين شده به شما بدهد يا حدأقل دستمزد ملى براى كاركنان بطور انعام مجانى بپردازد. ميزان مزد به نوع کارتان و ساعت هايی که مصروف هستيد بستگی دارد. ممکن است بيشتر از ميزان حداقل مزد به شما معاش داده شود.

همچنان ممکن است کمک خرجی برای انجام وظايف خاص، مزد اضافه کاری برای کار خارج از ساعات کار يا مزدی برای تلافی کارکردن در شب، شنبه و يکشنبه يا روزهای رخصت عمومی به شما داده شود.

صاحب کارتان بايد مزدتان را بطورمرتب بدهد و، اگر تقاضا کنيد، معاش شما را حداقل هر دوهفته يکبار بدهد.

صاحب کارتان کدام پيسه ای را از معاش شما کسر کرده نمی تواند مگر شما کتباً با آن موافقت کنيد يا طبق قانون ضروری باشد. از معاش وقت رخصتی شما کدام پيسه ای کسر کرده نمی تواند.

معاش شما بايد نقدی، يا با چک داده شود يا در حساب بانکی شما گذاشته شود.

وقتی معاش خود را می گيريد، صاحب کارتان بايد ورقه معاش را بدهد تا نشان دهد دقيقاً چقدر به شما می دهد.

ستانداردهای استخدامی ملی(National Employment Standards)

ده ستاندارد National Employment Standards - NES درمورد همه کارگرانی اجرا می شود که برای صاحب کاران خصوصی کار می کنند.

تحت NES ، استخدام شوندگان شرايط کاری حداقل خاصی دارند که قانوناً مستحق آنها می باشند.

با ترکيبی از حدود مزد که در قانون کارگری صنفی آنها يا سند توافق ذکرشده يا حدأقل دستمزد ملى ، NES پوشش حفاظتی ايجاد می کند تا صاحب کار کدام شرايط را به ضرر کارگر تبديل کرده نتواند.

ستانداردهای استخدامی ملی برای هر کارگری کدام چيزها را تأمين می کنند؟

ده ستاندارد NES برای هرنفر استخدام شده دربخش خصوصی اين چيزها را تأمين می کند:

1. حداکثر ساعات کار در هفته – 38 ساعت درهرهفته، به علاوه ساعات اضافی قابل قبول

2. تقاضا برای قابل تبديل بودن ترتيبات کارکردن– به والدين يا مراقبين طفلی که به سن مکتب نيست يا طفلی معلول با سن کمتر از 18 سال، اجازه می دهد که برای کمک به مراقبت از طفل خود، تقاضای تبديل در ترتيبات کارش بنمايد.

3. رخصتی والدين و مزايای مربوطه – تا 12 ماه رخصتی بی معاش برای هر نفر استخدام شده، به علاوه حق تقاضای 12 ماه رخصتی اضافی بی معاش به علاوه کدام انواع رخصتی زايمان، مراقبت از اولاد و رخصتی برای قبول اولاد

4. رخصت ساليانه – 4 هفته رخصتی هر ساله با معاش، به علاوه يک هفته اضافی برای کارگران عصر وشب کار

5. رخصتی شخصی/رخصتی مراقب و رخصتی ترحمی – 10 روز رخصتی شخصی/مراقب با معاش، دو روز رخصتی مراقب بی معاش اگر ضروری باشد و دوروز رخصتی ترحمی ( برای کارگرموقت، بدون معاش) ضروری است.

6. رخصتی برای خدمات جامعوی – رخصتی بدون معاش برای فعاليت های داوطلبانه دروضعيت های اضطراری و رخصت خدمت درهيئت منصفه محکمه با استحقاق به گرفتن معاش تا 10 روز برای خدمت درهيئت منصفه.

7. رخصتی بعد از خدمت طولانی – استحقاق به رخصتی خاص طولانی

8. روزهای رخصت عمومی – روزهای رخصت با معاش برای 8 روز رخصت ملی به علاوه روزهای رخصت ايالتی يا محلی.

9. اطلاعيه برای اخراج و اخراجبا معاش– تا 4 هفته قبل از اخراج (اگر سن کارگر بيشتر از 45 و اقلاً 2 سال خدمت متداوم کرده باشد، اين مدت 5 هفته می باشد) و تا 16 هفته اخراج با معاش، هردو بر اساس طول مدت خدمت می باشد.

10. تأمين اظهاريه معلوماتی کار عادلانه(Fair Work Information Statement) - صاحب کاران بايد اين اظهاريه را برای همه استخدام شوندگان جديد فراهم کنند.

کارگران غيردائم

کارگران غيردائم يک معاش اضافی می گيرند که مزداضافی (loading) نام دارد، که به خاطر جبران اينست که آنها کدام رخصتی با معاش مثل معاش مريضی و ساير رخصتی ها و اطلاعيه قبلی برای اخراج از کار را نمیگيرند و ضمانتی برای استخدام ندارند.

مسئوليت های شما در محل کار

به حيث يک استخدام شونده، شما بايد همه دستورات قانونی و قابل قبولی را که صاحب کارتان می دهد اطاعت کنيد و برای محافظه محل کاری محفوظ و با صحت با او همکاری کنيد

خاتمه دادن به استخدام شما

هم شما و هم صاحب کارتان با دادن اطلاعيه مناسب و ترجيحاً کتبی، استخدام شما را خاتمه داده میتوانيد. برای دانستن مدت اطلاعيه، قانون کارگری صنفی يا سند توافق خود را چک کنيد.

صاحب کار می تواند شما را دراين موارد اخراج کند:

 • اگر طبق سند توافق، استخدام شما برای مدت معينی بوده و تاريخ انقضای آن سر رسيده.
 • بخاطر کار ضعيف يا نارضايتی ازشما درانجام وظيفه
 • بخاطر وضعيت صحی، اگر شما ديگر قادر به انجام وظايف خود نباشيد (ليکن قبل از طی شدن شش ماه از تاريخ مجروحيت در محل کار نباشد)
 • بخاطر خلاف کاری شديد يا قصدی، که بدون اطلاع قبلی کارگر را اخراج کرده می تواند.

همچنان اگر منفعت بيزينس کم شود يا در بيزينس تبديلاتی صورت گيرد که شغل شما ديگر موجود نباشد، شما هم اخراج شده می توانيد. اين به حيث اخراج از کار ذکر شده است.

برای کدام معاش اضافی که شايد شما شامل شود، قانون کارگری صنفی يا سند توافق و NES خود را چک کنيد.

ويب سايت های و تماس هاى مفيد

NSW Industrial Relations
www.industrialrelations.nsw.gov.au

Fair Work Online
www.fairwork.gov.au

Fair Work Infoline
تيلفون 131394